UTBILDNINGSPROGRAM FÖR RASREPRESENTANTER OCH DOMARE FÖR FJORDHÄST,

Nivå 1:

Inträdeskrav:

Eget intresse av avel och exteriörbedömning.

Kursinnehåll:

En allmän kurs, där även de som inte har uttalade mål att gå vidare med fler kurser är välkomna. Kursen är allmän även vad gäller raser, och ger en orientering och övning i att beskriva olika raser och typer av hästar. Poängsättning ingår endast som allmän information. Målet är att lära sig beskriva hästars exteriör, dvs kunna ge ett verbalt omdöme. Både teori och praktisk övning ingår.

Prov: Teoretiskt skriftligt prov samt praktiskt prov i form av inlämnad verbal beskrivning av häst vid kursen.

Målsättning: efter genomgången och godkänd kurs ska deltagare kunna fungera som sekreterare vid utställning och premiering

Nivå 2:

Inträdeskrav:

Godkänd enligt nivå 1 samt varit sekreterare vid minst en fjordhästutställning /-premiering samt minst en annan utställning/ premiering.

Kursinnehåll: En mer specialiserad kurs, där stor tyngdpunkt läggs på att diskutera och öva att bedöma rastyp. Övningarna från nivå 1 fortsätter vad gäller träning i att ge en verbal beskrivning, och utökas med träning i poängsättning. Både teori och praktisk övning ingår.

Prov:

Teoretiskt skriftligt prov samt praktiskt prov i form av inlämnad verbal beskrivning och poängsättning av häst vid kursen.

Målsättning:

Efter genomgången och godkänd kurs ska deltagare kunna fungera som domaraspirant vid utställning och ev. premiering

Nivå 3:

Inträdeskrav:

Godkänd enligt nivå 2 samt verkat som aspirant eller sekreterare vid minst en fjordhästutställning /-premiering samt minst en annan utställning/premiering, tillsammans med minst två olika domare.

Kursinnehåll:

En kurs som ska ge goda kunskaper för de som vill gå vidare och verka som rasrepresentanter och även vara en bra grund för framtida domarexamination. För sådan rekommendation krävs både godkända prov och lämpliga personliga egenskaper. Både teori och praktik ingår.

Prov:

Teoretiskt skriftligt prov samt praktiskt prov i form av inlämnad verbal beskrivning och poängsättning av hästar vid kursen.

Målsättning:

Efter genomgången och godkänd kurs ska deltagare ha god kunskap om hästbedömning i allmänhet och fjordhäst i synnerhet. De ska kunna fungera som rasrepresentant vid utställning och premiering (= har ej rösträtt, men rätt att yttra sig och därigenom påverka beslut.). Deltagare ska också kunna rekommenderas till domarkurser/examinationer anordnade av Svenska hästavelsförbundet.